Všeobecné obchodné podmienky

Úvod InformácieVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja spoločnosti

AETAS s.r.o.                            IČO: 47 614 757 IČ

DPH: SK 2023999153

 1. 1.       Predmet, účinnosť všeobecných obchodných podmienok predaja sortimentu

1.1.   Predaj kuchynských liniek alebo iného tovaru (ďalej spoločne len „tovar“) zo sortimentu spoločnosti AETAS s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) kupujúcemu (ďalej len „kupujúci“), sa riadi tu uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru (ďalej len „všeobecné podmienky“) sú súčasťou vytvorenej objednávky (ďalej len „objednávky“) uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ku ktorej sú pripojené. Kupujúci potvrdzuje akceptáciu týchto všeobecných podmienok svojím podpisom.

1.2.   Tieto všeobecné podmienky sú platné pre tovar špecifikovaný v objednávke.

 1. 2.       Objednávka

2.1.   Kupujúci môže tovar objednať podľa svojho výberu z katalógu, farebnej vzorky alebo vystaveného nábytku. Pokiaľ nie je tovar objednaný kupujúcim v sklade predávajúceho, dohodnú predávajúci a kupujúci v objednávke termín dodania objednaného tovaru, resp. termín prevzatia tovaru, pokiaľ je tovar síce na sklade, ale kupujúci chce dohodnúť neskorší termín prevzatia. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou. Akonáhle je objednávka potvrdená výrobcom je uhradená záloha nevratná. Ako náhle bude mať predávajúci  objednaný tovar k dispozícii, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktný údaj uvedený kupujúcim. Kupujúci je povinný prevziať tovar do siedmich (7) dní po vyrozumení zo strany predávajúceho. Pokiaľ nebude kupujúci opakovane 3 x telefonicky zastihnutý (v týždennom intervale) alebo kupujúci nedodrží dohodnutý termín prevzatia, nasleduje písomná výzva na prevzatie zo strany predávajúceho doporučeným listom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

2.2    Pokiaľ si kupujúci vybral tovar z katalógu alebo podľa farebnej vzorky, podpisom objednávky potvrdzuje, že skontroloval typ, farbu a číselný kód tovaru a súhlasí s ním.

 1. 3.       Plnenie objednávky

3.1    Predávajúci splní podmienky objednávky, pokiaľ pripraví tovar riadne a včas k odovzdaniu a toto kupujúcemu oznámi spôsobom, ktorý strany medzi sebou pre oznámenie dohodli v objednávke.

 1. 4.       Odovzdanie – prevzatie

4.1.   Odovzdanie – prevzatie tovaru sa uskutočňuje v sklade predávajúceho. Kupujúci realizuje dopravu zásadne na vlastné náklady a riziko. Na základe včas oznámených požiadaviek kupujúceho bude celý tovar u predávajúceho za zvláštnu odplatu doručený, postavený resp. namontovaný. V prípade, že dopravu a/alebo montáž tovaru realizuje podľa dohody zmluvných strán predávajúci, uskutoční sa odovzdanie – prevzatie po dodaní a/alebo montáži v mieste určenom kupujúcim pre dodanie a/alebo montáž tovaru. Pokiaľ by bol predávajúci i po stanovení dodatočnej primeranej lehoty zo strany kupujúceho v omeškaní voči pôvodne dojednanému dodaciemu termínu, pričom k omeškaniu by došlo z dôvodov na strane predávajúceho je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť. Predávajúci realizuje dopravu alebo montáž tovaru až po úplnom uhradení kúpnej ceny v uvedenej v objednávke.

4.2.   Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne (bod. 2.1.) alebo neskôr v priebehu dodatočnej primeranej lehoty (10 dní) po doručení písomného vyrozumenia (bod. 2.1.) zo strany predávajúceho. Prevzatie tovaru sa môže uskutočniť výlučne po zaplatení celej kúpnej ceny (bod 5). V prípade, že nedodrží stanovenú dodatočnú lehotu alebo nedôjde zo strany kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od objednávky odstúpiť. V prípade porušenia povinností kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.3.   Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnutia. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo strany kupujúceho k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od objednávky odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.

4.4.   Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo prevzatie zabezpečiť a pri prevzatí tovaru preveriť, či tovar zodpovedá objednávke, resp. či je tovar v zhode s objednávkou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou je v tomto prípade povinní túto skutočnosť pri odovzdaní – prevzatí tovaru písomne potvrdiť. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou , je kupujúci povinní oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Rozpor s objednávkou , ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor s objednávkou existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4.5.   Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od objednávky, po dobu trvania predĺženia účtovať náklady za uskladnenie vo výške 3 € za každý jednotlivý deň omeškania.

 1. 5.       Platobné podmienky

5.1.   Predávajúci rozlišuje jednak kúpnu cestu pri vlastnom odbere tovaru kupujúcim a jednak cenu s dodaním tovaru kupujúcemu; v prípade pochybností sa ceny predávajúceho považujú za ceny pri vlastnom odbere. Ceny pri vlastnom odbere neobsahujú náklady na doručenie, montáž a rozostavanie.

5.2.   Kupujúci je povinní pri podpise objednávky alebo najneskôr do siedmich (7) dní od podpisu objednávky uhradiť dohodnutú zálohu. V prípade, že táto záloha nebude uhradená v dohodnutom termíne má predávajúci právo od objednávky odstúpiť. Doplatok kúpnej ceny musí byť zaplatený zásadne ešte pred prevzatím tovaru. V prípade odberu tovaru priamo pri uzavretí objednávky zo skladu predávajúceho hradí kupujúci celú kúpnu cenu ihneď pri podpise objednávky a tovar mu bude zo skladu vydaný po predložení originálu dokladu o zaplatení celej kúpnej ceny. V prípade špeciálnych požiadaviek kupujúceho môžu byť na želanie vyhotovené plány tovaru, pričom tieto môžu byť spoplatnené osobitnou sadzbou.

5.3.   Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú v objednávke, že časť ceny bude uhradená úverom, je kupujúci povinný súčasne s uzatvorením objednávky podať v obchodných priestoroch predávajúceho žiadosť o poskytnutie úveru pre túto objednávku. Kupujúci je povinný pri podpise objednávky uhradiť dohodnutú zálohu. Pokiaľ banka neoznámi predávajúcemu do piatich (5) dní od uzatvorenia objednávky povolenie úveru pre kupujúceho, má predávajúci právo od objednávky odstúpiť. Poskytnutá záloha bude kupujúcemu vrátená. Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí úveru do 14 dní od jej uzatvorenia. Kupujúci je povinný o svojom odstúpení bezodkladne informovať predávajúceho a uhradiť cenu tovaru uvedenú v objednávke iným spôsobom.

5.4.   Platby kupujúceho sú predávajúcim započítané vždy najprv na najbližší splatný zväzok, a to v tomto poradí: zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci objednávku splní len v tom prípade, keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z objednávky budú pripísané predávajúcemu.

5.5.   V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zo zákona vyplývajúci úrok z omeškania a prípadne skladové poplatky podľa bodu 4.5. Predajnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku.

 1. 6.       Omeškanie, odstúpenie

6.1.   Pokiaľ tieto všeobecné podmienky pripúšťajú odstúpenie jednej alebo druhej zmluvnej strany od objednávky, je odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Pokiaľ zmluvná strana písomné oznámenie riadne zaslané na jej adresu uvedenú v objednávke alebo kupujúcemu písomne oznámenú neprevezme, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že tridsiaty (30.) deň od odoslania sa považuje za deň doručenia a týmto dňom tiež odstúpenie nadobúda účinnosť. V prípade odstúpenia kupujúceho z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho, je predávajúci povinný vrátiť do ôsmich (8) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení prípadnú zálohu na kúpnu cenu, prípadne kúpnu cenu.

6.2.   Ak vzniklo omeškanie v dôsledku vyššej moci – vis major, platí za dojednané, že predávajúci nie je v omeškaní.

 1. 7.       Výhrada vlastníckeho práva

7.1.   V prípade, že dôjde k odovzdaniu tovaru pred zaplatením celkovej kúpnej ceny, tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny a všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci na výzvu predávajúceho je vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.

7.2.   Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.).

 1. 8.       Záruky

8.1.   Nároky kupujúceho v prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s objednávkou, resp. v prípade vád, ktoré sa prejavia ako rozpor s objednávkou po prevzatí tovaru v záručnej dobe, vyplývajú z ustanovení § 616 – 627 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2.   Kupujúci  môže uplatniť svoje nároky ak preukáže úhradu kúpnej ceny podľa objednávky a nákup tovaru u predávajúceho.

8.3.   V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim má odstrániteľné vady, má kupujúci práva na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho objednávke a to odstránením vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo požadovať výmenu veci alebo od objednávky odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. To neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o vade tovaru vedel alebo vadu sám spôsobil.

8.4.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s objednávkou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. dopravcom povereným kupujúcim.

 1. 9.       Ochrana osobných údajov

9.1.    Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho a to na identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaní platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim.

9.2.    V prípade fyzickej osoby je to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy. Ak je to podnikateľ resp. právnická osoba, tak naviac názov firmy/obchodné meno/, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy /ulica, číslo, mesto, PSČ/.

9.3.    Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom, s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti (meno, adresa, telefonický kontakt), pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

9.4.    Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané spoločnosťou AETAS za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

9.5.    Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods.1 a2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

9.6.    Kupujúci ďalej udeľuje svojím podpisom súhlas so zasielaním obchodných správ predávajúceho na svoju e-mailovú adresu alebo mobilný telefón formou SMS. Tento súhlas sa udeľuje do jeho písomného odvolania. Kupujúci môže spoločnosti AETAS s.r.o. kedykoľvek písomne oznámiť odvolanie svojho súhlasu.

9.7.    Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa používajú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho.

 1. 10.     Nákup na splátky

10.1. Všeobecná podmienky poskytnutia spotrebiteľského úveru HOME CREDIT

 

 • Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.
 • Klient predkladá nasledovné doklady:

-         občiansky preukaz

-         a druhý doklad totožnosti, t. j. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas, preukaz zdravotnej poisťovne alebo vernostná karta Home Credit.

-         potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, výpis z účtu, daňové priznanie, dôchodkový výmer, výplatné pásky s pracovnou zmluvou alebo rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna. Všetky tieto doklady môže klient doložiť ako originál alebo kópiu (sken, fotografiu).

10.2. Výhody spotrebiteľského úveru HOME CREDIT

 • Nákup na splátky cez Home Credit je možný aj bez hotovosti,
 • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov,
 • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok,
 • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok,
 • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu,
 • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie,
 • Klient schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru sa stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.